Fortrolighedspolitik

Generelt

Din sikkerhed og ret til privatliv er vigtig for os. Derfor respekterer Håndværkstid ApS (“Håndværkstid”) rettighederne for vores kunder, besøgende og brugere af Håndværkstid platform (“Platformen”) og hjemmesiden www.håndværkstid.dk, herunder inkluderet alle elektroniske tjenester, applikationer og interne links på platformen. Alle oplysninger, som du giver via Platformen bliver respekteret, hemmeligholdt og vil ikke blive brugt på måder eller til formål, som du ikke er indforstået med.
Håndværkstids praksis vedrørende behandling af personlige data, finder du beskrevet i denne Fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitiken gælder dog kun for Platformen og gælder derfor ikke for tredjeparters websteder eller lignende, som du muligvis kan tilgå for, at få adgang til fra hjemmesiden eller platformen.

Vi har udarbejdet denne datapolitik på en ligefrem og letforståelig måde. Derfor er oplysninger af teknisk karakter udeladt. Hvis du har spørgsmål til denne Fortrolighedspolitik, er du altid velkommen til at kontakte os for en afklaring.

Ved at bruge Platformen erklærer du dig enig i vores datapolitik.

Overordnet behandler Håndværkstid data:
 • For at kunne tilbyde vores brugere en effektiv kontakthåndteringsplatform med en gyldig digital signatur
 • For at modtage betaling for brugen af Platformen. Dette gælder dog ikke for private brugere, hvor denne platform er gratis.
 • For at opfylde bogførings- og skattekrav
 • For yde kundesupport – eksempelvis for at kunne besvare spørgsmål fra brugere
 • For at kunne analysere brugeradfærd og dermed optimere brugervenligheden på platformen
 • For at kunne sende information om produktet – eksempelvis nye features
 • For at kunne finde og rette fejl i produktet
 • For at sende tilbud og marketingsinformation.

Hvis du bruger Platformen, vil dine personligt identificerbare oplysninger deles med modparter på de dokumenter, du sender til en anden part.

Vi deler, sælger eller udlejer ikke dine personlige oplysninger, med mindre vi skal overholde loven, beskytte vores rettigheder, faciliterer din brug af systemet eller udvikle vores produkt.

Indsamling af data

Vi indsamler kun data, som er nødvendig for at sikre dig en sikker, hurtig og effektiv håndteringsplatform. For at gøre det, er det nødvendigt for os at indsamle personoplysninger, som gør privatpersoner og virksomheder identificerbare, og som gør det muligt for vores brugere at identificere hinanden, når de indgår en aftale eller kommunikere med hinanden. For at bruge Platformen skal du derfor oplyse visse personligt identificerbare oplysninger (defineret nedenfor), og ikke-personligt identificerbare oplysninger (defineret nedenfor) (samlet kaldet ”Oplysninger”). Vi indsamler disse Oplysninger og bruge dem i overensstemmelse med den praksis, der er beskrevet i
denne Fortrolighedspolitik.

Personlige oplysninger (Identificerbare): Vi indsamler personlige oplysninger i form af navn, mailadresse og telefonnummer (kontaktoplysninger), når du registrerer dig på Platformen. Kontaktoplysningerne er nødvendige for at sikre gyldige kontrakter med vores verifikation af dig og/ eller din virksomhed.

Vi kan bruge din mailadresse og telefonnummer til at oplyse dig om platformen og eventuelle nye funktioner, som du kan være interesseret i. Vi bruger desuden din mail til at sende dig beskeder med kundesupport og marketing. Du kan til hver en tid fravælge at modtage mails om marketing ved at klikke “Afmeld” i bunden af mailen.

Under “Profilindstillinger” kan du som bruger valgfrit oplyse adresse, hvis du ønsker, at det skal gøres nemmere at efterleve en aftale med en anden bruger.

Hvis du bruger en af vores betalte planer, bruger vi en tredjepart til at indsamle betalingsoplysninger. Vi opbevarer ingen betalingsoplysninger selv, men benytter os af en betalingsgateway til at gennemføre betalinger.

Hvis du selv inviterer en tredjepart til platformen for at forhandle en kontrakt, fremvise ledig tid og lave en aftale, opbevarer vi også oplysninger på dem, så du selv kan få udbytte af din aftale med os.

Ikke-personlige oplysninger: Vi kan spore og indsamler bl.a. følgende kategorier af oplysninger, når du besøger eller bruger Platformen: Internet Protocol (IP) adresser; domæne-servere; typer af computere (herunder mobile enheder såsom tablets og smartphones); navigationsstier der anvendes, mens du besøger hjemmesiden eller Platformen; anvendte templates, browserindstillinger; installeret plug-ins; lokale præferencer opbevaring; skærmopløsninger; lokale tidszoner; bruger agent oplysninger og de typer af webbrowsere, der anvendes til at få adgang til Platformen.

Dit indhold: Brug af Platformen kan involvere deling af personlige oplysninger i kontrakter, aftaler, kommunikation og vedhæftninger. Vi krypterer og opbevarer disse dokumenter. Du kontrollerer selv, hvem du vil have til at se indholdet, og hvem indholdet
er delt med. Vi overvåger i udgangspunktet ikke dette indhold. Derfor opfordrer vi dig til ikke at opbevare sensitive personoplysninger, som de er beskrevet i Databeskyttelsesforordningens Artikel 9. Dog accepterer vi ikke brug af data, fotos og informationer af enhver art, såfremt der er tale om strafbar information. Ligeledes accepterer vi ikke stødende adfærd af nogen art og forbeholder os den fulde rettighed til, at opsige ethvert kontraktligt forhold i tilfælde, hvor vi skønner det nødvendigt.

Håndværkstid kan dog se dine bevægelser på cores platform, eksempelvis hvis det er nødvendigt for at vedligeholde og forbedre Platformen, for at løse support-opgaver eller hvis vi har en begrundet formodning om, at du forbryder dig mod vores
Fortrolighedspolitik.

Vi analyserer brugen af dit kundeforhold til os, for at forstå hvordan vores produkt bliver brugt med henblik på senere forbedreringer. Al data og aftaler er dog anonymiseret. Vi underretter omgående den dataansvarlige, hvis vi bliver bekendte med, at en adfærd er i strid med Databeskyttelsesforordningen, anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

Data vi indsamler automatisk

Cookies: En “cookie” er en lille tekstfil, der lagres på en brugers computer til registreringsformål. Vi bruger cookies på Platformen for at forenkle brugerlogin og administration af Platformen. Via din internetbrowser kan du kontrollere og begrænse cookies. Hvis du afviser cookies, kan du stadig bruge Platformen, men på nogle områder eller funktioner på Platformen, kan dine muligheder være begrænset. Cookies vil ikke blive solgt, men de kan anvendes til analyser og reklameøjemed i overensstemmelse med denne Fortrolighedspolitik. Vi sletter oplysningerne, når de ikke længere skønnes nødvendige. Perioden heraf, afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er således ikke muligt at angive et specifikt tidspunkt, hvornår informationerne slettes.

Adfærd: Når du bruger systemet, kan vi benytte os af session-optagelser for analysere, hvordan du bruger systemet. Det gør vi for at forstå brugen af vores platform og specielt for at forbedre brugeroplevelsen på platformen.

Databehandleraftale

Når du bliver betalende bruger hos Håndværkstid, sender vi dig en Databehandleraftale, som du skal gennemlæse og acceptere.
Aftalen fastsætter rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når Håndværkstid foretager behandling af personoplysninger på vegne af dataansvarlige, altså betalende brugere af platformen.

Databehandleraftalen er udformet efter Datatilsynets henvisninger og med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale, om:

 • at Håndværkstid kun må handle inden for den dataansvarliges instruks
 • at de personer, der konkret skal foretage behandlingen har tavshedspligt (eller er underlagt dette ved lov)
 • passende sikkerhedsforanstaltninger træffes, herunder anmeldelse ved sikkerhedsbrud
 • at Håndværkstid kun benytter sig af underdatabehandlere, når kravene herfor i persondataforordningen er opfyldt
 • at Håndværkstid skal hjælpe den dataansvarlige med at opfylde sine forpligtelser
 • at Håndværkstid sletter eller tilbageleverer oplysninger, når behandlingen er færdig medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaters nationale ret, som Håndværkstid kan være underlagt
 • at Håndværkstid stiller dokumentation til rådighed for den dataansvarlig.
 • Fejl og nedetid på Platformen
 • Urigtige, ulovlige eller retsstridige informationer eller Oplysninger angivet af brugerne
 • Tab af data, informationer, kontrakter eller Oplysninger

Underdatabehandlere

Håndværkstid bruger en række underdatabehandlere, som assisterer os i at tilbyde Platformen. Vi bruger tredjeparter til at opbevare Platformen, indsamle feedback og
analysere brugeradfærd med henblik på at forbedre Platformen, udbedre fejl i produktet, gennemføre betalinger, sende e-mails og faciliterer kontakt med brugeren med henblik på kundesupport og information om produktet, samt for at overholde vores egne forpligtelser i henhold til Bogføringsloven.

Disse underdatabehandlere kan få adgang til dine informationer, men udelukkende med det formål at faciliterer den optimale håndteringsplatform. De har derfor ingen beføjelser til at handle på anden instruks end den, du giver os. Vores underdatabehandlere skal mindst have en Datapolitik og en sikkerhedsstandard, der beskytter dine data på samme vis som denne Fortrolighedspolitik.

Håndværkstid har via Databehandleraftalen den dataansvarliges generelle godkendelse til at gøre brug af underdatabehandlere. Håndværkstid kan vælge, at underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre data behandlere og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. En sådan underretning skal være den dataansvarlige i hænde minimum 14 dage før anvendelsen eller ændringen skal træde i kraft. Såfremt den dataansvarlige har indsigelser mod ændringerne, skal den dataansvarlige give meddelelse herom til Håndværkstid inden 7 dage efter modtagelsen af underretningen. Den dataansvarlige kan alene gøre indsigelse, såfremt den dataansvarlige har rimelige, konkrete årsager hertil.

Overholdelse af loven

Vi må dele dine personoplysninger med offentlige og retslige myndigheder, hvis dansk og EU-lov påbyder os det. Eksempelvis, hvis vi mener, at det er nødvendigt for at overholde EU’s Databeskyttelsesforordning eller hvis vi bliver bekendte med, at du bruger Platformen til at bryde loven.

Sikkerhedshensyn – sådan beskytter vi dine personlige oplysninger

Vi benytter rimelige tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger og sikre dine informationer mod tab, misbrug, offentliggørelse eller uautoriserede indgang. Vi bruger blandt andet, men ikke kun, firewalls, krypteringsteknikker og autentifikationsprocedurer til at vedligeholde sikkerheden i dine sessioner. En del af dine oplysninger vil dog allerede være offentlige på andre platforme og det vil de også være på vores platform. Dette er oplysninger der omhandler virksomhedsinformation, såsom kontaktinformation, dit firmalogo, hvad din virksomhed yder af service, beskrivelse af din virksomhed. Generelt handler det om information der gør det muligt for en anden bruger, at vælge dit firma til en aftale.

Uretmæssig deling af personlige oplysninger

Du har selv kontrol over, hvem du deler Indhold og profilinformationer med. Vi følger løbende op for at sikre, at vi har rimelige sikkerhedsforanstaltninger på plads. Du skal være opmærksom på, at ingen sikkerhedsforanstaltninger er 100 % uigennembrydelige. Vi kan ikke tage ansvar for andre brugere eller hvad dem, du deler dine data med, foretager sig. Hvis du vælger at dele en kontrakt med indhold til en person, der misbruger det, er det ikke vores ansvar.

Dit valg

Du kan naturligvis vælge ikke at oplyse personlige informationer til Håndværkstid, men da vil vi enten ikke kunne tilbyde dig brug af platformen eller enkelte funktioner og features i platformen – eksempelvis opbevaring af dokumenter og kontaktinformation mv.

Hvis du vælger at slette din profil på platformen, kan du til hver en tid anmode om indsigt i dine oplysninger og anmode om opfyldelse af retten til dataportabilitet. Du kan samtidig anmode om, at få dine personlige oplysninger slettet. Nogle data opbevarer vi dog i op til 5 år efter samarbejdet er ophørt, for at kunne udføre lovgivningsmæssige forpligtelser, jævnfør eksempelvis Bogføringslovens § 10.

Har du indgået en aftale med personoplysninger via Håndværkstid, vil modparten stadig kunne opbevare disse, hvis de ønsker det.

Børns datasikkerhed

Platformen henvender sig ikke til personer under 18 år. Vi kan derfor ikke have kendskab til, at personer under 18 opbevarer persondata hos Håndværkstid. Hvis vi bliver bekendte med, at personer under 18 registrerer sig hos Håndværkstid, vil vi slette alle personlige oplysninger om personen. Vi kan ikke kontrollere, at dataansvarlige indsamler og opbevarer data på personer under 18. Vi opfordrer til, at dataansvarlige indhenter samtykke fra værger eller forældre, før de indsamler og opbevarer data på børn under 18 år.

Ansvar

Håndværkstid og Platformen er et online værktøj for at lette processen med at indgå, underskrive og gemme kontrakter. Håndværkstid er således ikke en juridisk tjeneste, og vores brugere opfordres til altid at søge juridisk bistand, såfremt brugeren er i tvivl omkring
kontraktmæssige eller juridiske forhold.

Det er til enhver tid dit ansvar, at Informationer, som du indtaster eller angiver på Platformen er din ejendom (eller har opnået tilladelse hertil), er korrekte og ikke strider imod lov eller andres rettigheder.

Det er desuden dit eget ansvar at angive korrekt modtager på afsendelsen af information og aftaler du måtte indgå. Dette gælder også i tilfælde af, at vores platform går ned og dine aftaler og andet information forsvinder fra din profil.

Ændringer i vores Fortrolighedspolitik

Hvis vi ændrer vores Fortrolighedspolitik, vil opdateringerne blive vist her. Du vil desuden modtage en mail vedrørende ændringer i vores datapolitik før de træder i kræft, såfremt vi anser dem som en forringelse af din aftale med os. Hvis det betyder en overtrædelse af loven og/ eller hvis det betyder en devaluering af vores selskab(er) er vi ikke forpligtet til at informerer om ændringer, men du vil altid kunne se dem i denne politik. Da vil du få 7 dage til at gøre indsigelser mod eventuelle ændringer i vores datapolitik. Såfremt vi fremsender noget til dig.

Sådan kontakter du os

Hjemmesiden er ejet af Håndværkstid ApS. Hvis du har spørgsmål om vores Fortrolighedspolitik eller til Håndværkstid i øvrigt, bedes du sende en e-mail. Vores almindelige handelsbetingelser finder desuden anvendelse for anvendelsen af Platformen.

The Gmail Importer

Når du bruger Gmail Importer, gælder det følgende: Håndværkstid brug af information modtaget fra Google APIs retter sig efter Google API Services User Data Policy, herunder deres Limited Use requirements.