Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved levering af ydelser fra Håndværkstid ApS (”Håndværkstid”) til håndværkeren (”Håndværkeren”) i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

1. Ydelser og ordrebekræftelse

1.1. Håndværkstid er en hjemmeside og applikation, hvis formål er at skabe kontakt imellem håndværkere og potentielle kunder, herunder ved at Håndværkstid giver kunder mulighed for at booke ledige tider hos håndværkere.

1.2. Herudover giver Håndværkstid håndværkere mulighed for at leje/udleje og ansætte håndværkere (”Mandskab”) ved at formidle kontakte mellem virksomheder som har Mandskab i under- eller overskud.

1.3. Håndværkerens adgang til opgaver og mandskab afhænger af hvilken ydelse (pakke) som Håndværkeren vælger på Håndværkstids hjemmeside. Indholdet af de til enhver tid gældende pakker der tilbydes findes på hjemmesiden.

1.4. Håndværkeren får alene adgang til løsningerne omfattet i den af Håndværkeren valgte pakke.

1.5. Herudover tilbyder Håndværkstid en markedsføringsløsning, hvor Håndværkstid offentliggør Håndværkerens ledige tider på sociale medier (”Markedsføring”). Markedsføringsydelserne er defineret nærmere i afsnit 2 nedenfor.

1.6. Håndværkstid forbeholder sig ret til at foretage ændringer i de tilbudte ydelser, hjemmesiden og produkterne, men Håndværkstid garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelser.

1.7. Håndværkeren kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som Håndværkstid har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

1.8. Ved en Håndværkers afgivelse af bestilling på hjemmesiden er kun bindende, når den er godkendt af Håndværkstid med en ordrebekræftelse via mail eller brev.

1.9. Produkterne samt indhold i hver enkelt pakkeløsning der tilbydes kan findes på vores hjemmeside samt katalog. Håndværkstid har til enhver tid rettighed til at ændre indhold samt antal af løsninger.

2. Markedsføringsydelserne

2.1. Ved valg af markedsføringstillægget gælder desuden følgende betingelser:

2.2. Foruden den faste pris for Markedsføring, skal Håndværkeren selv betale annonceomkostninger.

2.3. Håndværkstid offentliggør Håndværkerens ledige tider på sociale medier og markedsfører disse i Håndværkerens geografiske zone op til Håndværkerens annoncebudget.

2.4. Håndværkstid bestræber sig på at offentliggøre Håndværkerens alle ledige tider, men kan alene garantere offentliggørelse såfremt Håndværkeren har offentliggjort ledige tider mindst 1 uge før den ledige tid.

2.5. Håndværkerens annoncebudget fastlægges månedsvist af Håndværkstid og håndværkeren i fællesskab. Ændringer i Håndværkenes annoncebudget skal meddeles til Håndværkstid senest den 20. i den forudgående måned.

2.6. Håndværkstid garanterer ikke at Håndværkerens annoncebudget anvendes fuldt ud, men annoncerer så vidt muligt fordelt ud over hele måneden, baseret på Håndværkerens forventede antal ledige tider.

2.7. Anvendte annonceomkostninger faktureres månedligt forud.

 

3. Håndværkerprofil

3.1. For at kunne tilbyde Håndværkeren det bedste produkt og den bedst mulige ydelse, er det vigtigt at Håndværkeren omgående opdaterer stamdata og yderligere oplysninger om virksomheden på firmaprofilen. Det er endvidere væsentligt at Håndværkeren opdaterer disse oplysninger, hvis der sker væsentlige ændringer.

3.2. På firmaprofilen skal bl.a. afgives følgende oplysninger: Stamdata fra CVR., logo, billeder af udførte opgaver, nøgleord, om din virksomhed tekst, timepris, ledige datoer.

4. Priser

4.1. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne de på bestillingsdagen gældende priser. Priserne reguleres hvert år i februar måned, og er herefter gældende ved næstkommende faktura der sendes til Håndværkeren.

4.2. Alle priser i Aftalen er eksklusiv moms.

4.3. Ved køb af Markedsføring er prisen eksklusiv annonceomkostninger, jf. også afsnit 3

4.4. Håndværkstid er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – som Køber måtte få på grund af den forsinkede eller manglende levering af ydelser til Håndværkeren.

5. Aftalens varighed og opsigelse

5.1. Aftalen træder i kraft på datoen for Aftalens indgåelse og løber i den aftalte bindingsperiode (som udgangspunkt 12 måneder).

5.2. Aftalen er for Håndværkeren uopsigelig i aftaleperioden og forlænges automatisk med 12 måneder ad gangen, såfremt den ikke bliver opsagt. Ønsker Håndværkeren at opsige Aftalen, skal dette ske senest 30 dage før Aftalens udløb.

5.3. Håndværkstid kan løbende opsige Aftalen med 14 dages varsel mod forholdsmæssig tilbagebetaling til Håndværkeren. Opsigelse af Aftalen skal ske skriftligt til info@haandvaerkstid.dk. Håndværkstid bekræfter Håndværkerens opsigelse pr. e-mail.

6. Betaling

6.1. Håndværkstid fremsender ordrebekræftigelse straks efter underskrift af aftale, faktura for den kommende måned fremsendes 14 dage efter ordrebekræftigelse. Betalingsfristen er 14 dages netto kontant. 

6.2. Betaler Håndværkeren ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Håndværkstids forhold, er Håndværkstid berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 1,5 % per påbegyndt måned og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede ydelser uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

6.3. Såfremt kundens betaling udebliver og betalingsmisligholdelsen ikke afhjælpes senest 10 dage efter, at påkrav herom er fremsat til kunden, er Håndværkstid berettiget til at ophæve aftalen, jf. også afsnit 7 nedenfor om misligholdelse.

6.4. Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne påløbe inddrivelsesomkostninger ud over, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 476 af 24.05.2016.

7. Misligholdelse

7.1. Ved misligholdelse af vilkårene i henhold til denne aftale, er Håndværkstid berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkeligt varsel. Dette medfører bl.a. at Håndværkerens firmaprofil slettes fra Håndværkstids.

7.2. Betalinger modtaget af Håndværkstid, herunder for bindingsperioden, tilbagebetales ikke.

7.3. Håndværkstid er desuden berettiget til straks at kræve betaling af den aftalte kontraktsum for den resterende del af aftalens bindingsperiode, herunder eventuelle udlæg til annoncer.

7.4. Som misligholdelse kan bl.a. nævnes:

7.4.1. Gentagne og/eller alvorlige klager fra kunder, fx pga. af mangler i udført arbejde eller manglende overholdelse af aftaler

7.4.2. Registrering af forkerte oplysninger på firmaprofil

7.4.3. Manglende betaling, jf. også pkt. 6. ovenfor.

8. Oplysninger på kunder

8.1. Kontaktoplysninger på potentielle kunder, som er kommet i besiddelse hos Håndværkeren via Håndværkstid må ikke videregives, videresælges eller på anden måde videreformidles til andre.

9. Ansvarsbegrænsninger

9.1. Håndværkstid formidler kontakt mellem håndværkere (Mandskab) og mellem Håndværkere og potentielle kunder. Det er alene kundens ansvar om potentielle kunder bliver til ordrer.

9.2. Eventuelle aftaler der indgås mellem Håndværkeren og en kunde eller imellem to Håndværkere om fx Mandskab er Håndværkstid uvedkommende, og Håndværkeren kan ikke rejse krav mod Håndværkstid som følge af en parts eventuelle misligholdelse heraf.

9.3. Håndværkstid tager forbehold for eventuelle tekniske og manuelle fejl og udfordringer, f.eks. i forbindelse med profilvisninger, spamfiltre, annoncering mv.

9.4. Håndværkstid er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Håndværkstid måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Håndværkeren forpligtet til at holde Håndværkstid skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Håndværkeren er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Håndværkstid i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl fra Håndværkstid.

10. Ansvarsfrihed – force majeure

10.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

10.1.1. Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

10.2. Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

10.3. Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

11. Information og markedsføring

11.1. Håndværkstid er forpligtiget til at holde Håndværkeren informeret om nye tiltag via nyhedsmails. Håndværkeren bliver ved indmeldelse automatisk tilmeldt nyhedsmail, men kan til enhver tid fravælge modtagelsen af nyhedsmails.

12. Afgørelse af tvister

12.1. Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved de almindelige domstole.

13. Ændringer af Aftalens vilkår

13.1. Håndværkstid kan ændre disse betingelser med et varsel på mindst 1 måned.

13.2. Ændringerne varsles på Håndværkstid’s hjemmeside, og i tilfælde af væsentlige ændringer ved fremsendelse af den ændrede aftale pr. e-mail til Håndværkeren.

13.3. Såfremt Håndværkstid varsler væsentlige ændringer i vilkår og priser kan kunden i Håndværkstids varslingsperiode opsige Aftalen til udgangen af Håndværkstid varslingsperiode, uanset at dette sker i kundens bindingsperiode.

13.4. Varslede ændringer skal indeholde oplysning om kundens ret til at opsige Aftalen. Ændringer i vilkår og priser, som alene er til kundens fordel, kan gennemføres uden varsel, men vil blive offentliggjort på Håndværkstid hjemmeside.